Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   1996


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/1996     

Diplomové práce zpracované v roce 1996

 • ANTOŠ Martin – Zrcadlový teleobjektiv v Cassegrainově uspořádání. (Doc. Harna)
  Rozšíření užití Welfordova schématu pro trasování paprsků v optické soustavě. Na základě této metody byl vytvořen program umožňující simulaci zobrazení optickými soustavami. Dále byl pomocí tohoto programu navržen a optimalizován objektiv v Cassegrainově uspořádání.

 • ČEŠKA Radek – Použití širokosvazkového iontového zdroje. (RNDr. Dittrichová)
  Použití metody IBAD pro depozici tenkých vrstev. Počítačová simulace procesu odprašování nečistot z povrchu mědi. Modifikace povrchů keramik

 • DALECKÁ Kateřina – Stanovení personalizované hodnoty konstanty “A“ a její změny při změně polohy umělé nitrooční čočky. (RNDr. Chmelík)
  Odvození vzorce pro korekci personalizované “A“ konstanty při umístění implantátu do iridociliárního sulcu. Stanovení empirických parametrů ze statistického souboru pacientů Oční kliniky FNsP v Bohunicích.

 • DOSTÁL Luboš - Optickomechanický návrh kolimačních systémů bez a s prostorovou filtrací laserových svazků paprsků. (Ing. Kršek)
  Popis laserového svazku - výpočet optimálního průměru dírkové clony a kolimace svazku. Mechanický návrh zařízení pro filtraci a kolimaci laserového svazku včetně návrhu kontroly otvoru dírkové clony.

 • DEJMEK Wilfried – Návrh zařízení pro in situ optické měření fyzikálních parametrů tenkých vrstev deponovaných dvousvazkovou metodou (IBAD). (RNDr. Spousta)
  Návrh měřícího systému, který umožní na stávající vakuové aparatuře in situ vyhodnocování procesu tvorby tenkých vrstev. Práce je také věnována popisu fyzikálních principů měření optických parametrů.

 • CHMELOVÁ Jitka – Holografická stavebnice s polarizačním děličem Glan-Thompson, McNeill. (Ing. Kršek)
  Studium polarizačního dělení laserových svazků. Výpočet intenzitních změn propuštěného a odraženého světla v závislosti na natočení roviny polarizace vstupního záření. Návrh jednoduché výukové holografické stavebnice.

 • JIRUŠE Jaroslav – Analýza struktury povrchů pevných látek pomocí difrakce pomalých elektronů (LEED). (RNDr. Šikola)
  Rozbor difrakce pomalých elektronů. Sestavení počítačového modelu na bázi kinematické teorie pomalých elektronů, který umožní porovnáním s LEED experimenty provedenými na různých strukturách materiálů určit strukturní parametry povrchů těchto materiálů.

 • KALOUSEK Radek – In-situ monitorování povrchů pevných látek modifikovaných iontovými svazky metodou SFM/STM v podmínkách ultravakua. (RNDr. Šikola)
  Popis činnosti rastrovacích mikroskopů na bázi měření tunelového proudu (STM) a detekce atomárních sil (AFM). Ověření vhodnosti detekce atomárních sil optickou metodou (počítačová simulace trasování laserového paprsku). Konstrukční návrh.

 • KLIMENT Petr - Topografie předmětů metodou moiré proužků. (Prof. Liška)
  Vznik moiré proužků. Popis topografie povrchů pomocí moiré metody. Generování vrstevnic se zdrojem a pozorovatelem v různých vzdálenostech od mřížky. Analýza experimentálních výsledků.

 • KLIMEŠ Zdeněk – Vývoj zařízení pro depozici tenkých vrstev a in situ monitorování fyzikálních vlastností založený na principu fokusovaných iontových svazků. (RNDr. Šikola)
  Práce se zabývá fyzikálním návrhem a konstrukcí iontové optiky UVV zařízení pro depozici tenkých vrstev iontovými svazky, jakož i pro in situ analýzu povrchů a tenkých vrstev.

 • KOTAČKA Libor – Analýza obrazu nedokonale periodických objektů zásahem do spektra prostorových frekvencí. (Prof. Komrska)
  Obecný popis periodické a neperiodické struktury. Zavedení pojmu kvaziperiodické struktury. Zkoumání vlivu poruchy periodické struktury na Fraunhoferův difrakční obrazec. Analýza několika typů deformací struktur. Aplikace získaných výsledků při prošetřování snímků buněčných stěn.

 • KRUPANSKÝ Bartoloměj – Simulace osvětlení zkušební stěny od osvětlovací soustavy automobilu. (Doc Harna)
  Přehled metod používaných při návrhu předních světlometů. Fotometrie. 3D model vlákna osvětlovací žárovky H4. Numerický popis vlákna a určení intenzity osvětlení zkušební stěny. Porovnání s expermentem. (Podpora CAD.)

 • PAVELEK Aleš – Metoda úhlové korelace specklových polí s digitálním záznamem. (Doc. Světlík)
  Experimentální realizace úhlové korelace specklových polí, určení hodnoty koeficientu korelace pro dané úhly otočení a pro vzorky s různými parametry drsnosti. Stanovení závislosti koeficientu korelace užitím skalární teorie difrakce.

 • PROCHÁZKA Ivo – The Optical Tomography. (Prof. Komrska)
  Popis Radonovy transformace. Holografická intefrerometrie – relace mezi indexem lomu a fází; fázové objekty. Konvoluce a zpětná projekce. Ortogonální polynomy (Čebyševovy a Zernikovy polynomy). Počítačové simulace.

 • PRŮŠA Stanislav – In-situ Monitoring of Solid Surfaces Modified by Ion Beams Using Spectroscopy of Scattered and Secondary Ions (LEIS, SIMS). (RNDr. Šikola)
  Fyzikální návrh a konstrukční realizace Time of Flight spektrometru pro měření chemického složení ultratenkých vrstev. Analýza naměřených spekter pro křemíkové vrstvy. Návrh elektrostatické optiky pro SIMS.

 • SMOLÍK Jan – Zrcadlový astronomický dalekohled v Newtonově uspořádání. (Doc. Harna)
  Chod paprsku optickou soustavou. Použití korekčního menisku v soustavě Newtonova dalekohledu. Optické vady soustavy. Zobrazení z hlediska vlnové optiky. Výpočet intenzity osvětlení v obrazové rovině dalekohledu. Sestava Newtonova dalekohledu.

 • SOUČEK Marek – Analýza proudu částic. (Prof. Liška)
  Možnosti použití holografie k zobrazení proudu částic. Návrh a sestava experimentálního zařízení k holografickému zobrazení rychle probíhajících dějů. Analýza rekonstruovaných obrazů. Vyhodnocení experimentálních výsledků.

 • STOJAN Petr – Termodynamika Stirlingova motoru. (RNDr. Mitvalský)
  Matematický model Stirlingova motoru s regenerátorem, experimentální ověření modelu, srovnání se Schmidtovým motorem. Termodynamická studie regenerátoru. Termodynamika s konečným časem při modelování motoru.

 • ŠTEFKA Jan – Kaufmanův iontový zdroj. (RNDr. Spousta)
  Rozbor funkce Kaufmanova iontového zdroje se zřetelem na extrakci iontového svazku. Návrh a realizace měření proudového profilu svazku. Návrh metody měření emitančních diagramů iontového svazku. Návrh konstrukční úpravy připojení stávajícího zařízení pro hmotnostní a energiovou spektroskopii nabitých iontů.

 • ŠVEJDA Ladislav – Výuková stavebnice spektrálních přístrojů. (Ing. Kršek)
  Optické systémy spektrofotometrů pro viditelné záření. Optické vlastnosti hranolů a mřížek. Vlastnosti monochromátorů. Návrh optické soustavy monochromátoru pro zadaný hranol a ohniskovou vzdálenost parabolických zrcadel.

 • TROJEK František – Optická pinzeta. (Prof. Liška)
  Popis gaussovského svazku. Měření laserového svazku. Laserová manipulace s mikroobjekty. Závislost působící síly na waistu, vlnové délce, poloměru kuličky a relativním indexu lomu. Experimentální ověření.

 • VOŽENÍLEK David – Svítivost osvětlovacích žárovek. (Doc. Harna)
  Tepelné zdroje záření. Experimentální zjištění jasu vlákna žárovky H4. Nalezení směrové svítivosti – matematická analýza. Výpočet směrové svítivosti. Ukázky programu.

 • VRANÁ Barbora – Výuková stavebnice interferenčního měřiče délek, přímosti a přímočarosti. (Ing. Kršek)
  Optické jevy týkající se činnosti laserových interferenčních laserových systémů. Laserový interferenční měřící systém (LIMS). Návrh a ověření funkce LIMS pro měření délek, přímosti a přímočarosti.

 • ZLÁMAL Jakub – 3D simulace elektrostatických iontově optických systémů. (RNDr. Lencová)
  Výsledkem práce je program pro simulaci 3D elektrostatických iontově optických systémů se započtením vlivu Coulombovských interakcí nabitých částic (prostorový náboj). V práci jsou uvedeny jednoduché příklady použití programu (ověření Childova-Langmuirova zákona simulací a rozptyl konvergentního svazku vlivem prostorového náboje).

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru