Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výzkum
Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky

   Řešené projekty


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výzkum/Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky /Řešené projekty     

Řešené projekty

Národní projekty

Grantová agentura České republiky

 • Analýza lomu podél segregovaných hranic zrn v bikrystalech a polykrystalech (2002-2004)

 • Víceúrovňové studium vztahů mezi mechanickými a mikrostrukturními charakteristikami materiálů (2005-2007)

 • Aplikace kvantitativní fraktografie a stereografie na analýzu šíření trhliny při biaxiální únavě (2005-2007)

 • Úloha morfologie a chemie hranic zrn při interkrystalickém lomu (2005-2007)

 • Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí kohezních modelů (2005-2007)

 • Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP techniky a techniky spojitě rozložených dislokací (2005-2007)

 • Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí (2007-2009)

 • Nové přístupy k inženýrství hranic zrn (2008-2010)

 • 3D analýza morfologie povrchů generovaných únavovým zatěžováním (2008-2010)

 • Prvoprincipiální studium mechanických vlastností ideálních kovových vláknových nanokompozitů (2009-2011)

 • Martenzitická transformace a dvojčatění v paměťové slitině NiTi z prvních principů (2010-2012)

 • Nové přístupy k výzkumu šíření trhliny v módech II, III a II+III (2010-2013)

 • Únava aktuátorů z vysokoteplotních slitin s tvarovou pamětí NiTiX /FACT/ (2012-2015)

 • Vztah mezi chemickým složením hranic zrn a lomovými charakteristikami ve slitinách bcc železa (2012-2014)

 • Plazmová depozice, strukturní a termomechanická stabilita environmentálních bariér (2015-2017)

 • Inherentní odpor proti šíření únavových smykových trhlin v kovových materiálech (2017-2018)

 • Kombinace atomistických modelů s teorií elasticity vyššího řádu v lomové nanomechanice (2017-2019)

MŠMT ČR - výzkumné záměry

 • Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály, spoluřešitelé Jaroslav Pokluda a Pavel Šandera (2000-2005)

 • Simulování modelování mechatronických soustav, spoluřešitelé Jaroslav Pokluda, Pavel Šandera (2005-2009)

MPO ČR

 • Nové cementové kompozity pro stavební prvky a konstrukce (2002-2004)

 • Výzkum a vývoj vedoucí k inovaci malých turbínových motorů (2009-2012)

MŠMT ČR - COST

 • Vliv segregačního zkřehnutí a strukturně indukovaného stínění na odpor proti šíření trhlin v nízkolegovaných ocelích (1998-2001)

 • Dvouúrovňová analýza rozložení napětí pod hrotem nanoindentoru (2006-2009)

MŠMT ČR - Fond rozvoje vysokých škol

 • Inovace předmětu Hluk a vibrace (2006)

 • Akustické demonstrace kmitání a vlnění (2008)

 • Úlohy pro fyzikální praktikum (2009)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru