Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Podrobnější informace o oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   Laboratoře


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Podrobnější informace o oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/ Laboratoře     

Laboratoře

Laboratoře se nacházejí v komplexu budov Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v Žabovřeskách (obr). Výuka teoretických předmětů, která se pro obor Fyzikální inženýrství předpokládá, tedy může být úzce propojena s prací v laboratoři, tak aby nedocházelo k pověstnému odtržení teorie od praxe. Studentům oboru Fyzikální inženýrství, kteří mají zájem o práci v laboratoři, je umožněno se podílet na některém projektu. Takoví studenti mohou navštěvovat laboratoře, kdykoli chtějí.

Obr. Budova Fakulty strojního inženýrství

Laboratoř povrchů a tenkých vrstev

Přestože se laboratoř povrchů a tenkých vrstev (obr) začala budovat již koncem 80. let minulého století, teprve v roce 2005 byla přestavěna na laboratoř pokročilých technologií v moderním stylu. Především byla zajištěna "bezprašnost" všech prostor. Slovem bezprašnost rozumíme při naší úrovni čistoty množství do 100000 prachových částic do průměru 0,5 um na kubickou stopu. V těchto prostorách se nacházejí všechny přípravné i analytické techniky, které používáme.

Obr. Laboratoř povrchů a tenkých vrstev a aparatura se dvěma Kaufmanovými iontovými zdroji

Aparaturu, která byla v laboratoři vybudována jako první, nazýváme Kaufman (obr) po vynálezci širokosvazkového iontového zdroje, kterého je v aparatuře užito hned dvakrát. Zpravidla používáme iontů argonu a dusíku s energiemi zhruba několika stovek eV a průměr svazku je zhruba 10 cm. V aparatuře připravujeme tenké vrstvy, jejichž vlastnosti jsou analyzovány buď přímo ve stejné vakuové komoře (metoda optické reflektometrie), anebo v jiných zařízeních laboratoře. V aparatuře Kaufman dosahujeme běžně tlaků zhruba 10-6 Pa pomocí kryogenní pumpy. Připravujeme zde například tenké vrstvy titanu nebo kobaltu (nejčastěji na křemíku). Druhou nejstarší aparaturu jsme pojmenovali Antonín (obr.) po technikovi, který vymýšlel, vyráběl a montoval všechny nekomerční části. Aparatura je vybavena nízkoenergiovým iontovým zdrojem (od desítek eV po 3 keV) s průměrem svazku od 1 mm po 1 cm. Zpravidla používáme ionty argonu, dusíku a helia. Dále je možné na povrchy nanášet atomy z tzv. efúzních cel (např. galium). Vzniklé tenké vrstvy mohou být analyzovány pomocí hmotnostní spektroskopie (SIMS), spektroskopie rozptýlených nízkoenergiových iontů (ToF-LEIS), spektroskopie fotoelektronů (XPS), difrakce nízkoenergiových elektronů (LEED), difrakce vysokoenergiových elektronů (RHEED), spektroskopie atomů desorbovaných pomocí zvýšené teploty (TDS), rastrovací tunelovací mikroskop v kombinaci s mikroskopem atomárních sil (AFM/STM) a elipsometrie.

Obr. Komerční AFM/STM mikroskop

Dále můžeme k analýze deponovaných vrstev využívat AFM/STM komerčního zařízení (obr) pracujícího za atmosférických podmínek. Aby chvění okolí neznehodnocovalo měření, byla mechanická část mikroskopu je položena na žulový stůl, který "plave" na vzduchových polštářích. Pomocí tohoto zařízení lze připravovat metodou lokální anodické oxidace (LAO) nanostruktury o velikosti desítek nanometrů. V naší laboratoři mohou najít uplatnění všichni studenti Fyzikálního inženýrství kdykoli během celého studia:
Obr. Zanícení experimentátoři
Obr. šikovní konstruktéři

Obr. i zvídaví teoretikové.

Laboratoř laserové spektroskopie a metod holografického zobrazování

Experimentální zařízení pro laserovou spektroskopii LIBS/LIFS

Technika LIBS využívá intenzivní záření (řádově GW/cm2), vytvořené fokusováním laserového svazku z pulzního laseru na generaci svítící mikroplasmy (z pevných, kapalných nebo plynných vzorků) v ohniskové vzdálenosti fokusující čočky. Složení plasmy odpovídá složení analyzovaného materiálu. Typická LIBS plasma je generována použitím laserového svazku s energií 10-50 mJ v pulsech s dobou trvání přibližně 10 ns. Fokusováním tohoto svazku na plochu o velikosti ~0,01 mm2 můžeme dosáhnout elektronové hustoty od 1015 cm-3 do 1018 cm-3.

Od počátku existence LIBS až do současné doby se vyskytují velmi rozmanité oblasti aplikací: monitorování kvality materiálů i svárů v případě kovových konstrukcí nebo oblast monitorování životního prostředí (kapalné, plynné, tuhé vzorky; zkoumání kontaminací v průmyslových i těžko dostupných/nebezpečných prostředí využitím optických vláken). LIBS aparaturu lze vybudovat jako mobilní a přizpůsobit daným aplikacím.

Pracoviště na ÚFI FSI VUT disponuje laboratorní LIBS aparaturou sestávající se z dvou vysokovýkonných Nd:YAG pulzních laserů (Quantel Briliant B, Solar LQ 916), Ti:Sa laseru (Solar LX325), pulzního generátoru (Stanford Research System DG535) a spektrografu s CCD detektorem (LOT Oriel MS260i).

Při řešení různých vědeckých i průmyslových zadání kromě zahraničních partnerů (Institute of Analytical Sciences, Dortmund, Germany; University of Wales, Swanse, UK; Applied Photonics Limited, New Yorkshire, UK; University of L´Aquila, L´Aquila, Italy) úzce spolupracujeme i s Laboratoří atomové spektroskopie (LAS) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Pulzní lasery umístěné na ÚFI se kromě aplikací LIBS se využívají i pro mikroobránění - vytvoření požadovaných struktur v různých materiálech. Příkladem těchto aplikací může být vytváření struktur povrchových deformací na ložiskové kuličce pro výzkum EHD mazání na Ústavu konstruování.

Co se studenti naučí?

Navrhnout, zkonstruovat, podílet se na realizaci a využívat tak složité zařízení jakým je optický tomograf pro vizualizaci nehomogenit transparentních objektů.

Příklady výukových laboratorních zařízení

Kromě speciálních výzkumných laboratoří pracují studenti také v laboratořích určených hlavně pro výuku.

  • Přístroj k určení rentgenových absorpčních hran K a Rydbergovy konstanty

  • Měření indexu lomu hranolu ze skla BK7 Michelsonovým (Twymanovým-Greenovým (T-G)) interferometrem

  • Difrakce a rozdělení difrakčních jevů - stanovení velikosti kruhového otvoru a kalibrace štěrbiny pomocí Fraunhoferovy difrakce

  • Měření goniometrem-spektrometrem

    Zařízení se využívá v rámci laboratorních cvičení ve vybraných oborech studia k měření úhlu hranolu autokolimační metodou a bez autokolimačního dalekohledu, k určení indexu lomu hranolu z úhlu minimální deviace k určení disperzní křivky hranolu, k měření vlnové délky spektrálních čar difrakcí na mřížce a k určení vzdálenosti vrypů hudebního CD nosiče pomocí difrakci světla odraženého na periodických strukturách. Na obrázku je demonstrován rozklad světla Hg výbojky na struktuře CD nosiče.

  • He-Ne laser

    Student sestaví He-Ne laser, pomocí kterého demonstruje a ověřuje rozdíl mezi spontánní a stimulovanou emisí záření, průchod světelného svazku optickým rezonátorem laseru a určuje divergenci svazku.

  • Interference mikrovln - měření vlnové délky mikrovln pomocí stojatých vln vytvořených odrazem od kovového stínítka, interferencí na planparalelní desce a v Michelsonově interferometru.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru