Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
1. ročník, I. stupeň

   Fyzikální praktikum I


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/1. ročník, I. stupeň/Fyzikální praktikum I     

Fyzikální praktikum I

Anotace

V předmětu Fyzikální praktikum I si studenti procvičí základní dovednosti potřebné pro práci v laboratoři. Důraz bude kladen na schopnost navrhovat a provádět jednoduché experimenty a správně interpretovat naměřená data.

Seznam probíraných témat

  • Přesnost měření - Stručný úvod do problematiky zpracování nejistot

  • Měření rychlosti zvuku dvěma metodami (přímá a rezonanční) - Určení nejistot a porovnání získaných výsledků

  • Určení tuhosti pružiny protažené vlastní vahou - Jak závisí tuhost na počtu závitů?

  • Rychlost šíření pulsu v pružině - Na čem závisí? Ověřování vytvořených hypotéz

  • Těleso na pohybující se podložce - Vztažné soustavy, závislost třecí síly na rychlosti pohybu

  • Kyvadlo na pružném závěsu - Řešení pohybové rovnice na počítači, Eulerova metoda explicitní a implicitní

  • Doba pohybu tělesa po různých trajektoriích - Brachistochrona

  • Kyvadla spřažená pružnou vazbou - Impuls síly, zachovávání mechanické energie

Další informace o předmětu nejdete v kartě předmětu.

Studijní text

Určení nejistoty měřených fyzikálních veličin

Studijní opory

Program  Pruzina pro simulaci šíření vlny v pružině protažené vlastní vahou.

Program FAMULUS

Součástí některých úloh je počítačové modelování v programu FAMULUS, který je možné spustit na počítačích přímo v laboratoři. Ti studenti, kteří mají zájem o použití tohoto programu i mimo laboratoře, si mohou tento program zkopírovat stažením souboru  famulus.zip. Program pracuje pod operačním systémem MS-DOS, který lze spustit pod Windows XP i jejich staršími verzemi.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru