Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka

   Další odkazy


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Další odkazy     

Odkazy na stránky s fyzikální tematikou na internetu

V první části této stránky najdete neseřazené odkazy na užitečné a kvalitně připravené stránky s fyzikální tématikou nabízené prostřednictvím internetu. Předpokládáme, že těchto odkazů bude postupně přibývat. Odkazy jsou doplněny obrázky pro snadnější zapamatování a explicitně uvedenou adresou.

Druhá část této stránky obsahuje index témat (fyzikálních jevů, problémů, úloh), která lze na jednotlivých stránkách najít. Témata jsou seskupena podle následujících fyzikálních disciplin: kinematika částice, dynamika částice, dynamika tuhého tělesa, fyzika tekutin, kmity a vlny, akustika, elektřina a magnetismus, optika, mikroskopie, astrofyzika, astronomie, termodynamika, teorie relativity, kvantová a statistická fyzika, atomová a jaderná fyzika, fyzika pevných látek, další, historie fyziky. U každého tématu jsou uvedena čísla odkazů na stránky, které dané téma nabízejí. Kliknutím na toto číslo se dostanete na příslušnou stránku, hledané téma je pak většinou skryto pod názvem příslušné fyzikální discipliny.

Odkazy

1. http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/biblgene.html

Animace vhodné k pochopení velkého spektra fyzikálních jevů, simulace známých fyzikálních experimentů zvláště z následujících oblastí: kinematika hmotného bodu, tuhého tělesa a tekutin, optika geometrické a fyzikální, obecná mechanika, oscilátory, elektromechanika, vlnění, elektromagnetismus, princip některých přístrojů. Na stránkách University v Nantes, Département de Physique, ve francouzském jazyce.

2. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Hyperfyzika: strukturovaný stručný hypertextový přehled mnoha oblastí fyziky s mnoha vyobrazeními. Na stránkách Georgia State University v anglickém jazyce.

3. http://www.glenbrook.k12.il.us/ gbssci/phys/Class/BBoard.html

Virtuální fyzikální učebna, v níž najdeme výklad základních fyzikálních pojmů a zákonů. Pro snadnější pochopení je výklad doplněn animacemi a úlohami k procvičení. Na stránkách Glenbrook High Schools v anglickém jazyce.

4. http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html

Virtuální fyzikální laboratoř, která umožňuje simulaci velmi jednoduchých i složitějších fyzikálních jevů a experimentů prostřednictvím java appletů. Pozornost je věnována zejména mechanice, dynamice, vlnění různé povahy, termodynamice, elektromagnetismu, optice. Na stránkách National Taiwan Normal University v anglickém jazyce.

5. http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm

Kolekce java apletů s fyzikální tématikou. Kinematika, dynamika, rotační pohyb, statika, termální fyzika, oscilace, vlny, elektrostatika, elektrodynamika, optika, kvantová fyzika, jaderná fyzika. Na stránkách Computer Laboratory, Michigan State University, v anglickém jazyce.

6. http://socrates.berkeley.edu/~cywon/

Java aplety umožňující zajímavé fyzikální simulace. Kromě základních simulací z kinematiky, dynamiky a nauky o magnetismu jsou prezentovány rovněž simulace z fyziky pevných látek, kvantové a statistické fyziky. Na stránkách University of California, Berkeley.

7. www.aldebaran.cz

Aplety, které najdete v položce menu "studium/aplety", vytvořili studenti FEL ČVUT jako doplňky k výuce před-mětů Fyzika a Astrofyzika. Aplety byly psány pro různé účely a jsou součástí různých celků. Umístěno na stránkách Katedry fyziky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT, v českém jazyce.

8. http://physics.uwstout.edu/physapplets/

Velká sbírka Java apletů určených k demonstraci a simulaci fyzikálních procesů. Zastoupena je zejména mechanika, problematika mechanických vln, elektřina a magnetismus a moderní fyzika. V anglickém jazyce na stránkách University of Wisconsin-Stout.

9. http://micro.magnet.fsu.edu/index.html

"Molecular expressions" Stránky věnované optické mikroskopii. Muzeum mikroskopů, princip a součásti moderních mikroskopů, moderní techniky optické mikroskopie, galerie mikroskopických snímků, slavné postavy optické mikroskopie, virtuální mikroskopie. (anglicky)

10. http://www.physics.muni.cz/astrodidaktika

11. http://www.physics.muni.cz/astroulohy/

Stránky věnované astrofyzice a její výuce

Index

Kliknutím na některé z čísel u zvoleného tématu se dostanete na stránky, které dané téma obsahují. Většinou je pak najdete pod odkazem na fyzikální disciplinu, u níž je téma zařazeno v indexu.

Kinematika částice: 1 2

 • Počet platných cifer: 5

 • Jednorozměrný pohyb: 3

 • Počáteční podmínky: 5

 • Dvojrozměrný pohyb: 3

 • Vektory: 3 4 5

 • Relativní pohyb, vztažná soustava: 4

 • Rotace: 6

Dynamika částice: 1 2

 • Síla, výslednice sil: 5 8

 • Newtonovy pohybové zákony: 3 8

 • Statika, nosník: 5

 • Šikmý vrh a volný pád: 4 6

 • Nakloněná rovina: 5

 • Kladkostroj (Atwoodův stroj): 5

 • Hybnost a její zachovávání: 3 8

 • Srážky pružné a nepružné, kulečník: 4 5 8

 • Práce, výkon, energie: 3 5 8

 • Kyvadlo: 4 5

 • Pohyb po kružnici, satelity: 3 5

 • Dostředivá síla: 8

 • Moment hybnosti a moment síly: 4 8

 • Centrální síla: 6

 • Dvojčásticová soustava: 8

 • Gravitační a Coulombovská interakce: 6 8

 • Coriolisova a odstředivá síla: 6

Dynamika tuhého tělesa: 1 2

 • Těžiště: 5

 • Rotace tuhého tělesa, valení: 4

Fyzika tekutin: 1 2

 • Hydrostatický tlak: 8

 • Vztlaková síla: 8

 • Archimedův zákon: 5

 • Tok v blízkosti oscilující ploché desky: 8

 • Solitonové vlny v kanále: 8

Kmity a vlny: 1 3 4 7

 • Harmonický pohyb: 4 5

 • Dvojrozměrný harmonický oscilátor: 8

 • Tlumené kmity: 5

 • Nucené kmity: 8

 • Spřažené kmity: 5 8

 • Lissajousovy obrazce: 7

 • Kyvadlo: 4 5 8

 • Kyvadlo s pružinou: 8

 • Fourierova analýza: 4

 • Příčná a podélná vlna: 4

 • Odraz vln: 8

 • Superpozice vln a stojatá vlna: 8

 • Interference: 4 6 5 7

 • Interference dvou kulových vln: 8

 • Huygensův princip: 8

 • Vlnový balík (fázová a grupová rychlost): 7 8

 • Vlnostroj: 8

 • Dopplerův jev: 4 6 8

 • Resonance: 6

 • Zázněje: 5 7

 • Solitonové vlny: 8

Akustika: 2 3

 • Piáno: 5

 • Šíření zvukové vlny: 8

 • Kmitající struna: 8

Elektřina a magnetismus: 2

 • Coulombova síla: 5

 • Coulombův a Gaussův zákon: 8

 • Elektrostatika: 1 3 5 8

 • Elektrický potenciál: 5 6

 • Proudy: 3 5

 • Ohmův zákon: 8

 • Obvody (R, RC, RLC): 4 5 8

 • Obvody střídavého proudu: 8

 • Kirchhoffovy zákony: 8

 • Magnetostatika: 1

 • Lorentzova síla: 4 5 6 7 8

 • Biot-Savartův zákon: 4

 • Feromagnetismus: 6

 • Curieova teplota: 6

 • Elektromagnetická indukce (Faradayův zákon): 5 8

 • Elektrický motor a generátor: 8

 • Spektrum elektromagnetických vln: 5

 • Heavisideovo pole: 7

Optika: 2

 • Geometrická (paprsková) optika: 1 3 4 5 8

 • Fermatův princip: 4

 • Snellův zákon: 5

 • Reflexe, refrakce: 3 5 8

 • Čočka: 4 5 8

 • Zrcadlo: 8

 • Hranol: 8

 • Úplný odraz: 8

 • Stín: 5

 • Duha: 4 8

 • Vlnová optika: 1 3

 • Interference: 5

 • Difrakce: 6 8

 • Fyzikální optika: 1

 • Barvy: 3 4 5 8

 • Mikroskopie: 9

 • Absorpce a emise záření v atomu: 8

 • Laser: 8

Astrofyzika, astronomie: 2

 • Roční období: 5

 • Koperníkova a Ptolemaiova teorie: 6

 • Keplerovy zákony: 6 8

 • Vývoj hvězd: 7

 • Hillovy ekvipotenciály: 7

 • Ohyb světla v gravitačním poli: 7

 • Vypařování černé díry: 7

 • Smyčky na planetárních trajektoriích: 7

 • Výuka: 10, 11

Termodynamika: 2

 • Teplota: 6

 • Teploty fázových přechodů: 5

 • Kinetická teorie: 5 8

 • Ideální plyn: 4 5

 • Brownův pohyb: 4 8

 • Carnotův stroj: 4 8

 • Ottův a Dieselův stroj: 8

 • Černé těleso: 5

 • Jednorozměrná difusní rovnice: 8

Teorie relativity: 2 3 4

 • Dilatace času: 8

 • Gravitační simulátor: 7

Kvantová a statistická fyzika: 2

 • Fotoefekt: 5

 • Spektrální charakteristiky prvků: 7

 • Fermi-Diracova distribuce: 6

 • Vlnový balík: 6

 • Koherentní a vlastní stavy: 6

 • Kvantování momentu hybnosti: 8

 • Kvantová jáma: 7

 • Kvantový oscilátor: 7

 • Náhodná procházka: 6

Atomová a jaderná fyzika: 2

 • Bohrův model atomu: 5 8

 • Atom vodíku: 6

 • Moment hybnosti atomu vodíku: 8

 • Konfigurace elektronového obalu: 5

 • Radioaktivní rozpad, poločas: 5 8

 • Řetězová reakce: 5

 • Kvarky: 5

 • Absorpce a emise záření v atomu: 8

Fyzika pevných látek: 2

 • Drudeův model: 6

 • Kmity mřížky: 6 8

 • Mřížkové solitony: 8

 • Anharmonické lokální kmity: 8

 • Fonony: 6

 • Magnony: 6

Další:

 • Magnetoakustické vlny: 7

Historie fyziky:

 • Mikroskopie: 9

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru